SAGA: Hvorfor og hvordan?

  1. Når vi har samlet nok data, tematiserer vi til en liste af 15–20 konkrete problematikker
  2. Vores medlemmer stemmer derefter om hvilke problemstillinger vi skal tage videre først
  1. Grupperne udarbejder tre løsningsforslag per problematik.
  2. Vores partnere Deloitte & Kraka analyserer forslagene for at finde de mest effektive, inkl. udregning af finansiering og effekt på samfundsøkonomi.
  1. Forslagene fremstilles til Folketinget; enten på tværs af partier eller via Borgerforslag.
  2. Vi kører intensiv, separat kommunikation for hvert forslag, hvor vi giver vores medlemmer og Stemmer værktøjerne til at aktivere og kommunikere mærkesagerne i samfundet, på sociale medier og i den offentlige debat.
  • Nima Sophia Tisdall (27) — Nima er CEO & medstifter af Blue Lobster og er desuden en del af Obama Foundation og World Economic Forum.
  • Jesper Theil Thomsen (26) Jesper er CEO & medstifter af højtalervirksomheden, SOUNDBOKS og bestyrelsesmedlem i bl.a. Børns Vilkår. Carl Kronika (21)
  • Carl er partner og medstifter af Copus, et strategisk kommunikationsbureau, der primært rådgiver vækstvirksomheder.

--

--

--

Medstifter og Bestyrelsesmedlem, SAGA

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jesper Theil Thomsen

Jesper Theil Thomsen

Medstifter og Bestyrelsesmedlem, SAGA

More from Medium

CS373 Spring 2022: David Trakhtengerts — Week 6

MyTrade Core Innovations :

CS371p Spring 2022: Max Thomas

Rove is an infinitely expanding space where anyone can host, discover, and monetize any sort of…